Privacybeleid

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van de kfh Immobilien Management GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de website van kfh Immobilien Management GmbH is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op kfh Immobilien Management GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van dit privacybeleid geïnformeerd over hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de kfh Immobilien Management GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet in het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

 

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Kfh Immobilien Management GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens, art. 4 nr. 1 GDPR
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene, Art. 4 Nr. 1 GDPR
Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking, Art. 4 Nr. 2 GDPR
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking, Art. 4 Nr. 3 GDPR
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering, Art. 4 Nr. 4 GDPR
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering, Art. 4 Nr. 5 GDPR
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke, art. 4 nr. 7 GDPR
Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker, Art. 4 Nr. 8 GDPR
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger, art. 4 nr. 9 GDPR
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde, art. 4 nr. 10 GDPR
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming, Art. 4 Nr. 11 GDPR
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

 

2. naam en adres van de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

kfh Immobilien Management GmbH
Paulusstrasse 8
33602 Bielefeld
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 521 52016-0
E-mail: info@kfh-hv.de
Website: www.kfh-hv.de

Functionaris voor gegevensbescherming:    

Eichmann & Kleinkes Seminare GmbH,
Otto-Brenner-Strasse 209, 33604 Bielefeld,
vertegenwoordigd door de managing directors
Marcus Kleinkes en Martina Meyer
Tel. 0521/55773250
E-mail: datenschutz@schulung-eks.de

 

3. koekjes

De internetpagina's van kfh Immobilien Management GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan kfh Immobilien Management GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies kunnen worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten gunste van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

 

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de kfh Immobilien Management GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Het volgende kan worden geregistreerd

(1) 1. gebruikte browsertypes en -versies, 2. het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, 3. de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), 4. de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, 5. de datum en tijd van de toegang tot de website, 6. een internetprotocoladres (IP-adres), 7. de internetprovider van het toegangssysteem en 8. andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in geval van aanvallen. de datum en het tijdstip van toegang tot de website, 6. een internetprotocoladres (IP-adres), 7. de internetprovider van het toegangssysteem en 8. andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

(2 ) Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt kfh Immobilien Management GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om 1. de inhoud van onze website correct weer te geven, 2. de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, 3. de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website op de lange termijn te waarborgen en 4. in het geval van een cyberaanval de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door de GmbH zowel statistisch geëvalueerd als met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

5. contactmogelijkheid via de website

De website van de kfh Immobilien Management GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

6 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

7 Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht op toegang
Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om van de verantwoordelijke voor de verwerking op elk moment gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie
o de doeleinden van de verwerking
o de betrokken categorieën persoonsgegevens
o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
o indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om deze periode te bepalen, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
o het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
o het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
o wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
o Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.
Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de onmiddellijke rectificatie te eisen van onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
o De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
o De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR. 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 GDPR.
o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
o Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
o De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst het wissen van door kfh Immobilien Management GmbH opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van kfh Immobilien Management GmbH zal er onmiddellijk voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.
Als de persoonsgegevens door kfh Immobilien Management GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als de controller, verplicht is op grond van Art. 17 para. 1 GDPR verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, zal kfh Immobilien Management GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke stappen ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de kfh Immobilien Management GmbH zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
o De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
o De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de kfh Immobilien Management GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de kfh Immobilien Management GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Ze hebben ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van kfh Immobilien Management GmbH.

g) Recht om bezwaar te maken
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De kfh Immobilien Management GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Indien de kfh Immobilien Management GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze gepaard gaat met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden door de kfh Immobilien Management GmbH, zal de kfh Immobilien Management GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de kfh Immobilien Management GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de GDPR. 89 (1) GDPR, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van kfh Immobilien Management GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht op bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal kfh Immobilien Management GmbH passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving
Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

8 Gegevensbescherming voor sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch indient bij de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten drie maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

 

9. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op developers.facebook.com/docs/plugins/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een reactie indient, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het verklaart ook de instellingsopties die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorsturen van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

 

10. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. In de loop van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.
De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google, en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google herkend als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die kan worden toegeschreven aan zijn of haar controlesfeer, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.
Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden gevonden onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

11. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d GDPR. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).

 

12. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR, is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 

13. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het basiscriterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract; bij andere bewaartermijnen laten we ons leiden door de wettelijke verjaringstermijnen.

 

14. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 

15. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Status 01/08/2023

Algemene voorwaarden voor de renovatieservice

Gegevensbescherming voor aanvragers